uprawnienia akredytacyjne

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Przed wybraniem dla siebie najlepszej szkoły językowej powinniśmy sprawdzić szereg różnych czynników, tak by dobrać sobie najlepszą możliwą szkołę, która będzie z jednej strony najbardziej odpowiadać naszym potrzebom, a z drugiej będzie cechować się wysokim poziomem merytorycznym. Najprostszym zaś sposobem na zweryfikowanie poziomu merytorycznego danej placówki edukacyjnej jest to czy posiada ona akredytację właściwego kuratorium, czy też nie. Akredytacja Kuratorium, tak samo jak jej brak, wiele mówi nam o poziomie nauczania w danej szkole językowej. Sam fakt posiadania takiej akredytacji już na starcie daje ogromnego plusa danej szkole, ponieważ naprawdę mało która placówka prywatna spełnia wszelkie konieczne obostrzenia do otrzymania takiego wyróżnienia.

Postępowanie akredytacyjne

Akredytacje przyznawane są przez właściwego dla danego województwa kuratora oświaty zgodnie z zapisami artykułu 188 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Szczególne warunki i tryb przyznawania akredytacji ośrodkom oraz placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami). Samo postępowanie akredytacyjne toczone jest zaś na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), w szczególności w zakresie przepisów dotyczących terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.

Akredytacja to gwarancja

Akredytacja stanowi rodzaj gwarancji, iż w danym obszarze placówka jest kompetentna oraz spełnia wszelkie określone prawem wymagania dotyczące jakości kształcenia. O uzyskanie akredytacji mogą starać się publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Aby uzyskać akredytację należy spełnić szereg wymogów prawnych. Dana placówka oświatowa publiczna lub niepubliczna może uzyskać stosowną akredytację właściwego kuratora oświaty, w sytuacji gdy posiada bazę wyposażoną w środki dydaktyczne w postaci: pomieszczeń dydaktycznych zapewniających prawidłowy przebieg procesu kształcenia, wykorzystuje środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej. Placówka musi posiadać również bazę i wyposażenie dydaktyczne systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzenia kształcenia. Sama baza musi spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

Obowiązki akredytacyjne

Ponadto, dana placówka oświatowa ma w obowiązku zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Kadra musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające prowadzonemu kształceniu. Do tego, praca kadry winna być systematycznie oceniania, a sami pracownicy powinni mieć zapewnione warunki do stałego doskonalenia zawodowego kadry.

W końcu, dana placówka musi opracowywać i udostępniać szereg materiałów o charakterze dydaktyczno-metodycznym w tym: programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniające rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii oraz dokonywania ewaluacji prowadzonego kształcenia, z wykorzystaniem wyników z przeprowadzonej ewaluacji do modyfikowania programów nauczania i organizacji kształcenia.

Jeżeli placówka spełnia wszystkie powyższe, wyśrubowane kryteria to dopiero wtedy może (ale nie musi) otrzymać stosowną akredytację z rąk właściwego miejscowo wojewódzkiego kuratora oświaty.

Świat Języków Obcych Time posiada posiada od blisko 10 lat akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jako pierwsza szkoła językowa w Bielsku-Białej otrzymaliśmy akredytację.