Akredytacja Kuratorium

AkredytacjaW czerwcu 2010 r. nasza Szkoła w Bielsku-Białej, jako jedna z pierwszych szkół językowych w regionie, uzyskała Akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach na prowadzenie kursów w zakresie nauki języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego – na różnych poziomach zaawansowania oraz we wszystkich grupach wiekowych.

Obecnie zaledwie kilkadziesiąt szkół językowych, na kilka tysięcy prowadzących działalność w całym kraju, posiada akredytację na swoje kursy, dlatego uzyskane przez nas wyróżnienie ma tym większą rangę.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów, co w przypadku szkoły językowej przekłada się na gwarancję wysokiego poziomu i efektywności nauczania.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte przez MEN kryteria jakości, czyli:

 1. dysponuje odpowiednią bazą lokalową dostosowaną do ilości kursantów oraz wielkości grup, wyposażoną w różnorodne środki dydaktyczne pozwalające na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, które uwzględniają nowoczesne metody nauczania;
 2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę posiadającą wyższe wykształcenie filologiczne oraz uprawnienia pedagogiczne, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, a efekty jej pracy z kursantami monitorowane są na bieżąco przez Dyrekcję szkoły;
 3. prowadzi kursy w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz opracowane na ich podstawie rozkłady materiału, a także podręczniki najlepszych na rynku wydawnictw;
 4. dysponuje obszernym i nowoczesnym zbiorem materiałów metodyczno-dydaktycznych (słowniki, książki, lektury w językach obcych, płyty CD oraz DVD, gry językowe), które udostępniane są zarówno lektorom jak i kursantom;
 5. prowadzi systematyczną weryfikację poziomu kształcenia poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród kursantów, stosowanie semestralnych kart oceny uczniów oraz hospitacje zajęć. Działania te umożliwiają podjęcie ewentualnych działań korygujących, co ma zapewnić wzrost zadowolenia wśród kursantów oraz podnieść jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

 1. poprawę jakości świadczonych usług,
 2. wzrost zaufania do jednostki szkolącej,
 3. zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,
 4. zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
 5. ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów,
 6. wzrost prestiżu placówki,
 7. wzbogacenie oferty szkoleniowej.

Korzyści dla klientów korzystających z usług placówki akredytowanej to*:

 1. korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
 2. zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,
 3. otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę,
 4. możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych.